Privacy policy

Privacy reglement LINKinZORG – mei 2018

Krachtens de per 25 mei 2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vind u hieronder alle informatie omtrent het privacy reglement van LINKinZORG.

Website

Via de website van LINKinZORG vind u informatie en contactgegevens. De site is ontwikkeld volgens “Privacy by default”. We vragen geen persoonsgegevens en slaan geen persoonsgegevens op, zonder dat u er zelf voor kiest om uw gegevens door te geven. Dit is het geval bij het aanvragen van de nieuwsbrief. Alleen wanneer u de nieuwsbrief aanvraagt, zal u gevraagd worden naar uw email adres, waar naartoe de nieuwsbrief verstuurd kan worden.  Voor het gebruik van het domein en de betreffende website wordt gebruikt gemaakt van Antagonist, waarmee een bewerkersovereenkomst is gesloten.

(bovenstaande geldt voor het bezoeken van de website via laptop, telefoon en ipad)

Email

Email bewaren

Uw email zal bewaard worden gedurende 6 maanden, zodat gearchiveerd kan worden, welk contact er geweest is, wanneer u besluit van de diensten van LINKinZORG gebruik te maken. Wanneer er binnen 6 maanden geen noodzaak is voor vervolg contact, zal uw email verwijdert worden.

Aanvullende gegevens via email

Afhankelijk van de vraag die u stelt via de email, wordt er aanvullende informatie gevraagd, zoals bijvoorbeeld uw telefoonnummer voor rechtstreeks contact en bij het afspreken van een huisbezoek zal gevraagd worden naar uw adresgegevens.

Overgaan tot afnemen van diensten van LINKinZORG

Wanneer u besluit gebruikt te maken van de diensten van LINKinZORG als patiënt, zullen de gegevens die tot dan toe zijn verstrekt, worden vastgelegd in een elektronisch cliënten dossier. (zie hieronder bij Verpleegkundige zorg voor verdere informatie).

Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief via de website of via facebook, wordt uw email adres bewaard in een online bestand van Mailchimp. Bij elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om zich uit te schrijven en zodoende geen nieuwsbrieven meer te ontvangen van LINKinZORG. Uw email adres wordt, zodra u aangeeft niets meer te willen ontvangen, automatisch uit het online bestand verwijdert.

Social Media

Contact via social media

Berichten, reacties etc. die u verstuurd via social media waarop LINKinZORG actief is zoals Facebook en LinkedIn, worden verwerkt volgens de bijbehorende privacy verklaring van de betreffende dienst. U gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform. 

Advertenties van LINKinZORG op social media

LINKinZORG maakt gebruik van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. De advertenties die getoond worden, zijn op basis van de gegevens die het social media platform met uw toestemming verzamelt. Welke gegevens social media platforms van u verzamelen, wordt bepaald door het social media platform en hierop heeft LINKinZORG geen invloed. Dit staat in de voorwaarden van het social media platform en is vaak te beheren via de instellingen van uw profiel op het betreffende social media platform.

 

Verpleegkundige zorg

 Informeren van de patiënt

Toestemmingsformulier

Tijdens de intake wordt de patiënt geïnformeerd over welke gegevens noodzakelijk zijn voor het maken van een dossier én wordt toestemming gevraagd via een toestemmingsformulier. Dit formulier wordt ondertekend en digitaal gemaakt binnen 14 dagen na ondertekening. Na die 14 dagen wordt de papieren versie van het formulier vernietigd. De digitale versie wordt toegevoegd aan het digitale dossier.

Zorgplan

Na de intake wordt de patiënt geïnformeerd over het voorgestelde zorgplan. Het zorgplan wordt digitaal verwerkt via Platform VmZ en dient ter goedkeuring ondertekend te worden door de patiënt. Dit kan direct digitaal gebeuren, of op een papieren versie van het zorgplan. Deze papieren versie wordt tot 14 dagen na ondertekening bewaard en digitaal gemaakt. Daarna wordt de papieren versie vernietigd. De digitale versie wordt toegevoegd aan het digitale dossier.

Diensten overeenkomst & Acte van Cessie

Na de intake wordt de patiënt ook geïnformeerd over de samenwerking met het Platform VmZ voor wat betreft het gebruik van het ECD. Hiervoor wordt een Zorg & Diensten overeenkomst ter ondertekening aan de patiënt geboden. Tevens kan, afhankelijk van de zorgverzekeraar een Acte van Cessie ter ondertekening aangeboden worden. Beide documenten dienen ondertekend te worden (digitaal dan wel op papier). Indien de documenten op papier worden ondertekend, worden beide digitaal gemaakt en toegevoegd aan het dossier. De papieren versie van de documenten worden tot maximaal 14 dagen na ondertekening bewaard en daarna vernietigd.

Algemene voorwaarden

De patiënt wordt gewezen op de geldende Algemene Voorwaarden van LINKinZORG en dit privacy reglement, wat ter inzage op de website vermeld staat. Patiënten hebben het recht om dit tevens op papier te ontvangen, indien gewenst.

Omschrijving persoonsgegevens

Voor het vaststellen van de indicatie, het maken van het zorgplan en het uitvoeren van de zorg zullen de volgende persoonsgegevens van u opgenomen worden in het Electronisch Clienten Dossier: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ziektekostenverzekeraar en polisnummer, BSN, telefoonnummer, email adres, medische gegevens die verband houden met de zorgvraag (zoals diagnoses, daaruit voortkomende klachten, gevolgen/beperkingen, medicatie en de zorgvraag), huisarts en eventuele contactpersonen.

 Verwerken van persoonsgegevens

WGBO

Op grond van de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is elke zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

Bewaartermijn

De hoofdregel van de WGBO omtrent de bewaartermijn van medische dossiers is 15 jaar. Dit is gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven.

Electronisch Clienten Dossier

Voor elke patient wordt een electronisch dossier aangemaakt. Dit gebeurt via het Platform Verbinden Met Zorg (VmZ).

Beroepsgeheim

Vanuit het beroep als BIG geregistreerd verpleegkundige heeft LINKinZORG op grond van de beroepscode een geheimhoudingsplicht.

Toegang tot dossier

Inzage, wijzigen, verwijderen en overdragen van gegevens

Patiënten hebben te allen tijde recht op inzage in hun dossier. Ze kunnen toegang krijgen tot het digitale dossier.

Patiënten hebben het recht hun gegevens te corrigeren.

Patiënten hebben het recht om eventuele toestemming voor de gegevensbewerking terug te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens.

Tevens hebben patiënten het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Na een verzoek kunnen de gegevens waarover LINKinZORG beschikt, worden overgedragen naar een andere, door de patiënt genoemde organisatie.

Verzoeken omtrent inzage, wijzigingen, verwijderen en overdracht van gegevens kunnen worden ingediend via info@linkinzorg.nl. LINKinZORG houdt een reactietijd van maximaal 4 weken aan om u een gepaste reactie te versturen.

Collega zorgverleners

LINKinZORG heeft in principe als enige toegang tot het dossier. Wanneer er meerdere zorgverleners betrokken moeten worden in de zorg, zal die zorgverleners toegang verleend worden door LINKinZORG om ook in het digitale dossier te kunnen rapporteren. Voorbeelden van andere zorgverleners zijn bijvoorbeeld de huisarts, verzorgenden en collega verpleegkundigen die waarnemen of mede zorgdragen voor de patiënt. Voor al deze zorgverleners geldt een geheimhoudingsplicht.

Uitwisselen van gegevens

Voor het uitwisselen van derden is vooraf toestemming nodig van de patiënt. LINKinZORG zal in geen geval medische gegevens uitwisselen zonder vooraf verkregen toestemming van de patiënt.

Beveiliging van gegevens

Het digitale dossier is beveiligd door middel van een dubbele digitale beveiliging. Het Platform Verbinden met Zorg is enkel met gebruikersnaam en wachtwoord toegankelijk. Bovendien dient er te allen tijde een smscode via het gekoppelde telefoonnummer te worden opgevraagd, alvorens het digitale dossier toegankelijk is.

De papieren documenten die tot 14 dagen bewaard worden, (Acte van Cessie, Zorgplan, Dienstenovereenkomst, Toestemmingsformulier) worden bewaard in een ruimte die met alarm beveiligd is.

Bewerkersovereenkomsten

ECD (verpleegkundige zorg)

LINKinZORG heeft met het Platform VmZ een bewerkersovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd dat LINKinZORG gebruik maakt van het door Platform VmZ geboden ECD. Platform VmZ voert in opdracht van LINKinZORG de declaraties bij de betreffende zorgverzekeraar uit en wisselt hiervoor gegevens uit die nodig zijn voor de declaratie.

Website

LINKinZORG beschikt over een website. Via de website kan er middels een contactformulier informatie aangevraagd worden. De persoonsgegevens die op dit contactformulier verplicht ingevuld moeten worden is enkel uw email adres.

Met de beheerder van het webdomein is een bewerkersovereenkomst gesloten.

Datalekken

In het geval van een door LINKinZORG veroorzaakt datalek, zal binnen 72 uur een melding gedaan worden bij Autoriteit Persoonsgegevens. De patiënt wordt hiervan op de hoogte gebracht wanneer de verdenking bestaat dat de patiënt door het lekken van data ongunstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer verwacht kan worden, doordat deze data door derden misbruikt kan worden.

In de door LINKinZORG gesloten bewerkersovereenkomsten zijn afspraken gemaakt omtrent met de leveranciers omtrent datalekken en wordt LINKinZORG tijdig geïnformeerd wanneer een datalek heeft plaatsgevonden.