Algemene voorwaarden

Mei 2018

Artikel 1. Betrokken partijen

1.1: LINKinZORG biedt wijkverpleging; verpleegkundig advies, instructie, begeleiding, ondersteuning en coördinatie van activiteiten op gebied van gezondheidszorg voor mensen met kanker.

1.2: LINKinZORG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67964524.

1.3: Wanneer in de algemene voorwaarden wordt gesproken over cliënt, wordt de persoon bedoeld die LINKinZORG heeft ingeschakeld voor haar ondersteunende diensten. In alle gevallen is de cliënt één persoon en behoort diens familie niet daartoe.

1.4: LINKinZORG ziet de cliënt als de opdrachtgever. De diensten aangeboden door LINKinZORG worden aangepast aan de wensen van de cliënt. Overleg met de familie is mogelijk maar de wensen van de cliënt zijn leidend.

 

Artikel 2. Privacy t.a.v. cliënten

2.1: Bij aanvang van de eerste intake zal na goedkeuring van de cliënt, persoonsgegevens worden vastgelegd, ten behoeve van de ondersteuning die LINKinZORG zal kunnen bieden aan de cliënt.

Client zal gevraagd worden akkoord te geven en dit wordt vastgelegd via een toestemmingsformulier.

2.2: Noodzakelijke wijzigingen v.w.b. persoonsgegevens (zoals adreswijziging, telefoonnummer wijziging) zullen door LINKinZORG worden aangepast, zonder dat hier opnieuw akkoord voor gevraagd wordt.

2.3: Persoonsgegevens vastgelegd door LINKinZORG, blijven te allen tijde enkel in bezit van LINKinZORG en zullen niet aan derden verstrekt worden. Hierin wordt geen enkele uitzondering gemaakt.

Wanneer LINKinZORG het noodzakelijk acht, bepaalde gegevens te moeten doorspelen aan derden, zal hiervoor altijd eerst goedkeuring van de cliënt verkregen voor moeten worden.

2.4: Vastleggen van cliëntgegevens, geschied via het Platform Verbinden met Zorg, die een digitaal clienten dossier biedt, waarvan LINKinZORG gebruik maakt.

2.5: Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 geldt, heeft LINKinZORG een privacy reglement. Dit reglement is, samen met deze algemene voorwaarden, terug te vinden op de website www.linkinzorg.nl

 

Artikel 3. Tarieven & Vergoeding

3.1: Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.

3.2: Voor elk consult, volgend op het kennismakingsgesprek, worden kosten in rekening gebracht. De kosten voor het consult worden berekend aan de hand van de duur van het consult. Het tarief dat hiervoor geldt is afhankelijk van het door de betreffende zorgverzekeraar gehanteerde tarief voor niet-gecontracteerde zorg. Voor verzekerden van Zorg & Zekerheid die vallen binnen het adherentiegebied waarvoor LINKinZORG gecontracteerd is, geldt een tarief van € 50,01.

3.3: Afhankelijk van de zorgverzekeraar en de betreffende polisvoorwaarden, word de zorg van LINKinZORG (grotendeels) vergoed.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

4.1: LINKinZORG zal de consulten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar laten declareren door Platform Verbinden met Zorg. Zij voeren dit uit in opdracht van LINKinZORG.

4.2: Declaratie bij de zorgverzekeraar vindt tweewekelijks of maandelijks plaats en beslaat de consulten geleverd in de betreffende periode.

Artikel 5. Klachten

5.1: Indien u van mening bent dat de door LINKinZORG uitgevoerde diensten niet overeenkomen met de in het zorgplan overeengekomen ondersteuning, kan een klacht worden ingediend. U wordt geacht deze klacht kenbaar te maken bij LINKinZORG.

5.2: LINKinZORG zal te allen tijde in eerste instantie in persoonlijk overleg met de cliënt tot een oplossing willen proberen te komen.

5.3: Indien na overleg geen passende oplossing gevonden kan worden, of ondersteuning gewenst is, kan contact worden opgenomen met SoloPartners via telefoonnummer 085-2010140 of per mail klacht@solopartners.nl. SoloPartners zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen.

 

 Artikel 6. Aansprakelijkheid t.a.v. gezondheid

6.1: LINKinZORG is niet verantwoordelijk voor uw medische behandeling. LINKinZORG spreekt zich niet uit over advies op medisch vlak. Uw specialist/behandelaar is te allen tijde eindverantwoordelijk voor de door hem/haar bepaalde medische behandeling.

6.2: Bij vragen over wijziging van uw medische behandeling zal LINKinZORG te allen tijde terug verwijzen naar de hoofdbehandelaar.

6.3: LINKinZORG zal u helpen in kaart te brengen welke zorginstanties voor u beschikbaar zijn voor het verlenen van zorg. LINKinZORG is hierin onafhankelijk en de keuze voor een dergelijke instantie is de beslissing van de cliënt zelf.

6.4: Elke aansprakelijkheid van LINKinZORG voor schade die het gevolg is van mogelijke fouten bij de uitvoering van de consulten, is beperkt tot het bedrag waarop de door LINKinZORG afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft en door de verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald met inbegrip van het eigen risico dat LINKinZORG in verband met die verzekering draagt.

 

Artikel 7 Duur en beëindiging

7.1: De duur van de dienstovereenkomst wordt bepaald door de hulpvraag. Dit wordt vastgelegd in de indicatie v.w.b. het aantal uren waar met recht op heeft. Daarnaast wordt in detail uitgewerkt het soort zorg per doel en dit wordt vastgelegd in het zorgplan dat met de cliënt besproken wordt.

7.2: De cliënt heeft het recht de dienstovereenkomst op te zeggen. Restitutie van de tot dan geleverde zorg is niet mogelijk.

7.3: De client heeft het recht de overeenkomst eerder op te zeggen dan de overeengekomen duur van het traject. In dat geval zal gekeken worden naar de impact van de wijziging voor wat betreft het aantal nog uit te voeren consulten. Eventuele restitutie is enkel mogelijk op basis van de in mindering gebrachte consulten.

 

Artikel 8. Overig

8.1: Door het tekenen van de zorg en diensten overeenkomst, gaat u akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden en het bijbehorende privacy reglement.

8.2: Door het tekenen van de zorgovereenkomst, ben u zich ervan verzekerd dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Dit houdt in dat u geen verplichtingen hebt richting LINKinZORG als ware u werkgever.

Artikel 9. Toepasselijk recht

Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.